CFP: Rodzina

online, 20-21 czerwca 2020

W bardzo znanym cytacie autorstwa Lwa Tołstoja czytamy, że „wszystkie szczęśliwe rodziny są do siebie podobne, każda nieszczęśliwa rodzina jest nieszczęśliwa na swój sposób”, co dowodzi choćby, jak istotną pozycję zajmowała i zajmuje rodzina zarówno w perspektywie psychologicznej, społecznej, jak i kulturowej czy ekonomicznej. Choć inne znane porzekadło mówi, że „ z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciach”, nie jest to przecież regułą. Świadczy o tym wiele dzieł kultury, podejmujących tematykę rodzinną. Niebagatelny jest także zakres dziedzin naukowych, które przedmiotem swoich zainteresowań uczyniły rodzinę. Dlatego organizatorzy konferencji chcieliby zaproponować namysł nad takimi kwestiami, jak m.in.:

 • kultura wobec rodziny (film, serial, sztuki plastyczne);
 • rodzina w tekstach literackich (autentyczne i fikcyjne narracje o rodzinie; metafory i prefiguracje rodziny, rodzina w anegdocie, wspomnienia rodzinne etc.);
 • rodzina w mediach i mediach społecznościowych;
 • psychologia a rodzina;
 • jednostka a rodzina;
 • społeczeństwo a rodzina;
 • dziecko w rodzinie
 • rodzina a edukacja
 • rodziny w różnych kulturach i tradycjach;
 • relacje i związki rodzinne;
 • przemoc a rodzina;
 • rodzina dawniej i współcześnie;
 • transformacje społeczne a rodzina;
 • polityka a rodzina;
 • dzieje rodowe; słynne rody, rodziny królewskie, celebryckie etc.;
 • mitologie i religie a rodzina;
 • filozofia a rodzina;
 • dyskursy dyskryminacji, marginalizacji;
 • archetypy;
 • patriarchat i matriarchat;
 • modele rodzin;
 • rodzina a rodzicielstwo;

Niezależnie przyjmowane będą również inne propozycje tematyczne, a także studia szczegółowe (case studies) z wykorzystaniem wybranej metodologii mono- lub interdyscyplinarnej.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres rodzina.konferencja@gmail.com mija 5 czerwca 2020 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

 • abstrakt (max. 600 słów);
 • notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy
 • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 140 PLN. Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopismach naukowych, które zdecydują się na współpracę z komitetem organizacyjnym (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).

Szczegółowe informacje na temat konferencji aktualizowane będą na stronie internetowej:

https://rodzinakonferencja.wordpress.com/

Komitet organizacyjny:

dr hab., prof. UMCS Anita Has-Tokarz (Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie)
dr hab. Ksenia Olkusz (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)
dr Barbara Stelingowska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
dr Renata Iwicka (Uniwersytet Jagielloński)
mgr Beata Fijołek-Soska (Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie)
mgr Joanna Brońka (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)

Organizatorzy:

 • Ośrodek Badawczy Facta Ficta
 • Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ
 • Katedra Informatologii, Bibliologii i Edukacji Medialnej Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS w Lublinie
 • Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach