Program konferencji

Sobota 20 czerwca 2020,

Obrady online

9.00 – 9.55 logowanie się do spotkania

9.55-10.00 powitanie uczestników konferencji, oficjalnie rozpoczęcie obrad

PANEL I

10.00-11.15

Mgr Paula Wydziałkowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Rola rodziny w życiu Józefa Stanisława Sapiehy (1708-1754)

Mgr Małgorzata Mielewska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Działalność charytatywna i społeczna hrabiny Ludwiki Ostrowskiej z Maluszyna

Mgr Dominik Karcz (Akademia Ignatianum w Krakowie), Profesorska dynastia Estreicherów w nauce i kulturze Krakowa

przerwa

PANEL II A

11.35-12.50

Mgr Tomasz Kosicki (Uniwersytet Gdański), Niealimentacja jako szczególny problem współczesnej rodziny – wybrane zagadnienia administracyjnoprawne

Mgr Adrianna Binaś (Uniwersytet Warszawski), Ochrona praw rodziny na podstawie artykułu 16 Europejskiej Karty Społecznej stanowiącego prawo rodziny do ochrony społecznej, prawnej i ekonomicznej

Mgr Katarzyna Kamińska (Uniwersytet Śląski), Ewolucja stosunków prawnych między rodzicami a dziećmi w polskim systemie prawnym

PANEL II B

11.35-12.50

Mgr Anna Nadrowska (Uniwersytet Gdański), „Bez. Ballada o Joannie i Władku  z jurajskiej doliny” Andrzeja Muszyńskiego – bezpłodność i bezdzietność jako doświadczenie utraty

Mgr Rafał Czyżyk (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Rodzina doświadczona historią. „Dom pod Lutnią” Kazimierza Orłosia

Mgr Agnieszka Suchy (Uniwersytet Śląski), W poszukiwaniu stabilności. Zależności pomiędzy poczuciem osamotnienia a sytuacją rodzinną bohaterów i bohaterek wybranej literatury dziecięcej i młodzieżowej w perspektywie psychologicznej

PANEL II C

11.35-12.50

Mgr Karolina Raczyńska, Psychologiczna analiza więzów rodzinnych. Złożone relacje matki z synem w ,,Nad Niemnem’’ Elizy Orzeszkowej

Mgr Natalia Sadowska (Uniwersytet łódzki), Rodzina dysfunkcyjna w literaturze latynoskiej. „El verbo” J. Claudii Hernández

przerwa

PANEL III A

13.10-14.25

Mgr Karolina Maria Hess (Uniwersytet Śląski), Annie Besant: teozofia, antykoncepcja, rodzina. Recepcja myśli Besant w Polsce

Mgr Magdalena Wójcik (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Rodzina podstawowym środowiskiem wychowania seksualnego

Maciej Iwanowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Rodzina z brodą czy kokardą? Jaki wpływ na zawodową przyszłość dzieci ma typ rodziny, w której dziecko się wychowuje

PANEL III B

13.10-14.25

Mgr Katarzyna Bartoszek (Uniwersytet Opolski), Rodzina u władzy – kariery polityczne w rodzinie Sarbiewskich

Mgr Maciej Stawiski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Rodzina a powołanie zakonne – na przykładzie bernardynów prowincji wielkopolskiej w XVIII i na początku XIX wieku

Patryk Kuc (Uniwersytet Jagielloński), Relacje w XVIII-wiecznej rodzinie chłopskiej w świetle akt z obszaru starostwa krzeszowskiego

PANEL III C

13.10-14.25

Paulina Zając (Uniwersytet Rzeszowski), Rodzina i jej społeczne znaczenie

Mgr Grzegorz Michalik (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Manowce edypalności – o problematyczności psychoanalitycznego podejścia do rodziny

Mgr Emilia Kępka (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Rodzina jako podstawowa jednostka edukacji dla bezpieczeństwa

przerwa obiadowa

PANEL IV A

15.15-16.30

Mgr Monika Górna (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Pojęcie „małżeństwa” w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku

Mgr Natalia Janowiec (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie), Rodzina i jej wartość na wybranych portalach informacyjnych w świetle nauczania papieża Jana Pawła II. Wstęp do zagadnienia

Mgr Malwina Kędracka (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II),Rodzina i jej prawa w świetle adhortacji apostolskiej Familiaris Consortio Jana Pawła II

PANEL IV B

15.15-16.30

Dr hab. Anna Granat (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Stereotyp rodziny w języku polskim schyłku czasów „komunikacji analogowej” i początku czasów komunikacji ze sztuczną inteligencją

Mgr Łukasz Buksa (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie), Rola Influencerów w cyfrowym świecie oraz ich wpływ na kształtowanie postaw rodzicielskich

Dr Ilona Dąbrowska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Wizerunek rodziny w serwisach społecznościowych. Przykład osób publicznych

PANEL IV C

15.15-16.30

Dr Anna Rybińska (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu), Rodzina współczesna – funkcjonowanie, potrzeby, wsparcie

Mgr Sylwia Zubrzycka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Asystentura rodzin jako innowacyjna forma wsparcia współczesnej rodziny

Maciej Leśniewski (Uniwersytet w Białymstoku), Mediacje w prawie rodzinnym – rozwiązanie problemu natury faktycznej czy psychologicznej?

Niedziela, 21 czerwca 2020

Obrady online

9.00 – 9.55 logowanie się do spotkań

PANEL V A

10.00-11.15

Dr hab., prof. UMCS Anita Has-Tokarz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Książką połączeni… – rola rodziny w socjalizacji czytelniczej najmłodszych (w

świetle wybranych kampanii społecznych)

Mgr Olga Cieniuch (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Edukacja medialna w rodzinie

Julia Synowska (Uniwersytet Jagielloński), Ewolucja znaczenia polityki rodzinnej w Polsce

PANEL V B

10.00-11.15

Mgr Marta Zapała-Kraj (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Divy Domowe Przedmieść Amerykańskich w latach 50. XX wieku

Mgr Yana Valchetskaya (Uniwersytet Warszawski), Rodziny w różnych kulturach i tradycjach. Zmiana postrzegania instytucji rodziny na przestrzeni wieków (case study Rosja)

Mgr Claudia Chovgrani  (Akademia Pedagogiki Specjalnej), Wpływ migracji na relacje w rodzinie wielokulturowej

przerwa

PANEL VI A

11.35-12.50

Mgr Tomasz Zieliński (Uniwersytet Jagielloński), Rola członków rodziny w polityce dwóch pierwszych Antygonidów – Antygona Jednookiego i Demetriusza Poliorketesa

Mgr Dorota Sakowicz (Uniwersytet Gdański), Wizerunek rodziny Sewerów w rzymskiej sztuce oficjalnej

Sylwia Samulewicz (Uniwersytet Jagielloński), Starożytne monety jako źródło do badań nad kultem rodziny i propagandą dynastyczną na przykładzie emisji Septymiusza Sewera

PANEL VI B

11.35-12.50

Mgr Grzegorz Całek (Uniwersytet Warszawski), Rodzina a edukacja w czasach pandemii

Mgr Agnieszka Bartczak (Uniwersytet Jagielloński), Integracja pracy zdalnej i życia osobistego (work-life balance) w kontekście relacji rodzinnych

Mgr Kamil Myszkowski (Uniwersytet Śląski), Fotoamator w kręgach rodziny

PANEL VI C

11.35-12.50

Mgr Iryna Drozd (Uniwersytet Rzeszowski), Przeszłość i przyszłość polskiej rodziny

(analiza danych)

Mgr Paweł Kaźmierski (Uniwersytet Jana Gutenberga w Moguncji), Gwarancje wolności sumienia i wyznania rodziny w socjalistycznej NRD

Mgr Małgorzata Kuczera (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Obchodzenie świąt państwowych w polskiej rodzinie – analiza uwarunkowań społecznych i prawnych

przerwa

PANEL VII A

13.10-14.00

Mgr Syma Marta Al Azab-Malinowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),  Przekazy transgeneracyjne, a postmodernistyczna koncepcja rodziny

Mgr Anna Chmiel (Uniwersytet Wrocławski), Karmienie jako wyraz miłości babć i matek – studium przypadku przedstawicielek jednego rodu (triada babcia-matka-córka) z Górnego Śląska na temat komunikacyjnego wymiaru pożywiania się

PANEL VII B

13.10-14.00

Mgr Aleksandra Zadrożna (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie),Piętno przeniesione – czyli z czym zmaga się rodzina osoby chorującej na schizofrenię

Mgr Katarzyna Waliczek (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie),Obraz rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym